ESCHOOL LÀ TRƯỜNG QUỐC TẾ
* Có số giờ học Chương  trình Quốc tế (100% với giáo viên bản ngữ) bằng với các trường quốc tế đơn ngữ khác
*  Nhưng có thêm 2 tiết tiếng Việt mỗi ngày
*  Và học phí chỉ tương đương các trường song ngữ

CHƠI NHIỀU HƠN

CHĂM KĨ HƠN

HỌC PHÍ THẤP HƠN